Heleen Wagemans
auteur, singer/songwriter OCHTENDPOEET


Boekhandel Holtrop JoureFoto: Boekhandel Holtrop in Joure

Heleen Wagemans, de Ochtendpoëet en Tante Wie 

De Protter 11  8502 DG JOURE 

tel: 06-20669089 

info@heleenwagemans.nl  
Uitgever De Polderjongen 

Elikser Leeuwarden  

www.elikser.nl   Jitske Kingma,  jitskekingma@elikser.nl  

06-48626286